Psykisk Hälsa Huset Almedalen 2018

All sändningar från juli 2017 kan ses i respektive programpunkter nedan. Vi ses igen sommaren 2018!

1-8 JULI | 09.00 - 18.45

MÖTEN - SEMINARIER - SAMTAL - VILA

Kort beskrivning

Den 1-8 juli 2018 hittar du Psykisk Hälsa Huset i Arbetarförenings hus på Kinbergs plats 8 i Visby. Våra seminarier sänds även LIVE och kan även ses i efterhand i programpunkterna. Kom och prata psykisk hälsa, ta en kopp kaffe och vila i trädgården.

 

Program

Stress och sjukdom – vi kan använda skattebetalarnas pengar bättre

Måndag 3 juli | 09:00

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Psykiatrifonden
 • Dag: Måndag 3 juli | 09:00 - 10:00
 • Ämnesområde: Vård och omsorg

Beskrivning av samhällsfrågan
Utmattningssyndrom är idag den enskilt största orsaken till långtidssjukskrivning och skapar stort lidande för individen och enorma kostnader för samhället. När ett utmattningssyndrom väl har uppkommit är det svårt att behandla. Däremot kan det förebyggas men för att effektivt förebygga det krävs olika åtgärder på flera nivåer. Detta är inget ovanligt. Tex har arbetet med att förebygga trafikskador krävt åtgärder på olika nivåer, såsom vad gäller bilar och vägar men också bilförarens beteende. Detta mångdimensionella arbete beskrivs i den så kallade Haddons matrix, normbildande i skadeförebyggande arbete.

På ett liknande sätt kan man se på utmattningssyndromen, som behöver åtgärdas på samhällsnivå, på arbetsplatsnivå och på individnivå. Olika åtgärder behövs innan sjukdom, när sjukdomen uppstått och i rehabiliteringsskedet. En investering i detta skulle förutom den stora humanistiska vinsten vara en nationalekonomisk succé. Hur mycket mer skattepengar vi ska slänga i sjön först?

Medverkande
 • Marie Åsberg, Professor, Karolinska Instiutet
 • Alexander Wilczek, Verksamhetschef, Ersta Diakoni Sjukhus
 • Maria Larsson, Styrelseledamot, Psykiatrifonden

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Webb

Kontaktperson:
Maria Larsson, Överläkare/Styrelsemedlem, Psykiatrifonden, 0734-448440

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Kunskap eller retorik – hur förebyggs kriminalitetsutveckling bäst bland unga?

Måndag 3 juli | 10:30

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)
 • Dag: Måndag 3 JULI | 10:30 - 11:45
 • Ämnesområde: Barn och ungdomar, Brott, Psykisk ohälsa, Rättsväsende, Socialtjänst

Beskrivning av programmet
Samhällsdebatten om orsaker till och insatser mot kriminalitetsutveckling hos barn och unga präglas av starka åsikter och olika politiska utspel. Inte minst för högaktuella företeelser som dödligt gängvåld och våldsbejakande extremism. Utmaningarna innebär bland annat att krav på att lag och ordning måste vägas mot barns psykiska hälsa och rättigheter. Barnpsykiatriprofessor Niklas Långström ger en kort översikt om risker och prognos och verksamma forskningbaserade insatser mot ungas kriminalitet vid olika problemnivåer. Sedan berättar psykologidocent Pia Enebrink mer om forskning kring existerande och kommande behandlingsmodeller, särskilt föräldra- och familjebaserad KBT-behandling.

Erfarna socionomen och ungdomshandläggaren Jill Fialdini belyser hur unga i riskzon för antisocialitet bemöts idag, samt hur samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatri, skola och socialtjänst kan se ut. En paneldiskussion om samverkan mellan olika aktörer och angelägna förbättringsområden avslutar seminariet.

Medverkande

 • Niklas Långström, Professor, Uppsala Universitet
 • Pia Enebrink, Docent, Karolinska Institutet
 • Jill Fialdini, Socionom/ungdomshandläggare, Socialtjänsten
 • Shiler Hussami, Överläkare, SFBUP
 • Anne-Katrin Kantzer, Överläkare, SFBUP
 • Susanne Buchmayer, Med dr, överläkare, SFBUP

Webb-TV
Se live-sändningen

Kontaktperson
Susanne Buchmayer, överläkare, SFBUP, 0704-029021

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej.

Positiva erfarenheter med rehabiliteringkoordinator vid sjukskrivning

Måndag 3 juli | 12:00

 • Arrangör: Region Jönköpings län, Psykisk Hälsa Huset
 • Dag: Måndag 3 juli | 12.00 -13.00
 • Ämnesområde: Vård och omsorg, Sysselsättning/arbetsmarknad

Beskrivning av programmet
Region Jönköping har sedan flera år en funktion för koordinering som stödjer patienten vid sjukskrivning och rehabilitering och underlättar för patienten att återgå i arbete. Erfarenheterna av koordinatorer i vården är mycket positiva, med både minskade sjukskrivningar och nöjda patienter.

Sjukskrivna patienter och personer med risk för sjukskrivning beskriver rehabiliteringskoordinatorn som ”spindeln i nätet”, en kontaktperson som ger stöd och hjälp. För arbetsgivaren och andra aktörer är koordinatorn ”en väg in” i hälso- och sjukvården, någon som underlättar och effektiviserar deras arbete. Genom fördjupad samverkan med externa aktörer kan processen i hälso- och sjukvården förkortas, vilket kan leda till kortare sjukskrivning, eller att sjukskrivning kan undvikas.

Under seminariet beskrivs hur rehabkoordinering går till i praktiken och hur patienter och medarbetare i hälso- och sjukvården har stöd av koordinatorn vid sjukskrivning och rehabilitering så att patienten snabbare ska kunna komma tillbaka i arbete.

Vi tar också upp det nationella arbetet för att införa fler koordinatorer i hela landet via Sveriges Kommuner och Landsting. Under 2017 utreder regeringen även förutsättningarna för att införa permanenta funktioner för koordinering i hälso- och sjukvården.

Medverkande

 • Processledare Ann-Britt Ekvall Region Jönköpings län/Sveriges Kommuner och Landsting
 • Rehabkoordinator/Processledare Susanne Leander Region Jönköpings län

Webb-TV
Se live-sändningen

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Ja

Hur hjälper vi sjuka papperslösa?

Måndag 3 juli | 13:00

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset
 • Dag: Måndag 3 juli | 13.00 - 13.45
 • Ämnesområde: Vård och omsorg, Mänskliga rättigheter

Beskrivning av programmet
Lag 2013:407 ger papperslösa som har fyllt 18 år rätt till subventionerad vård som ”inte kan anstå”. Hos många vårdgivare är det dock oklart vad begreppet ”inte kan anstå” betyder. Enligt socialstyrelsen är det upp till varje enskild läkare att bedöma från fall till fall. Är det en bra ordning? Personer med psykisk ohälsa är ofta extra utsatta eftersom psykisk ohälsa är skambelagt i många kulturer och man därför inte ens söker vård.

Hur blir vi bättre på att informera om psykisk ohälsa och hur erbjuder vi hjälp på rätt nivå? Vilket ansvar är rimligt att lägga på frivilligorganisationerna? Hur ska landstingsanställda kunna stå ut med att avvisa sjuka människor?

Medverkande:
 • Alexandra Segenstedt, Röda Korset
 • Lina Nordquist, Regionråd (L), 2e vice ordf Sjukhusstyrelsen, Region Uppsala
 • Jenny Gustafsson, Läkare utan gränser
 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

På tal om suicid – vad vet vi?

Måndag 3 juli | 14:30

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Dag: Måndag 3 juli | 14.30 -15.45
 • Ämnesområde: Vård och omsorg, självmord, suicid
Beskrivning av programmet
I Sverige dör i genomsnitt 4 personer genom självmord varje dag, vilket gör självmord till en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga och medelålders människor. Antalet suicidförsök som kommer till vårdens kännedom är cirka 8000 varje år, men det finns ett stort mörkertal. Varje suicid och suicidförsök föregås av ett stort mänskligt lidande och innebär en tragedi för närstående. Kostnaderna för samhället är mycket höga.
 • Hur möter man den som inte orkar leva?
 • Är det farligt att prata om självmord – väcker man ”den björn som sover”?
 • Finns det en biologisk sårbarhet för självmord och kan denna i så fall användas för att förutsäga vem som löper risk att ta sitt liv?
 • Vad kan vi göra för att förebygga suicid – från samhället, skolan, sjukvården, forskningen? Vad kan man göra själv?
Medverkande:
 • Daniel Lindqvist, Vetenskaplig sekreterare, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Ullakarin Nyberg, Ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Alessandra Hedlund, Vice ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Michael Ioannou, Sekreterare, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Stein Steingrimsson, Läkare och forskare, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Webb-TV
Se seminariet live via webb-tv

Webb

Till SPFs hemsida

Följ SPF på Facebook

Kontaktperson
Daniel Lindqvist, Svenska Psykiatriska Föreningen, 0733-547441

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Alternativa fakta och myter om psykiatri – sant eller falskt?

Måndag 3 juli | 16:00

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Dag: Måndag 3 juli | 16.00 -17.30
 • Ämnesområde: Vård och omsorg,

Beskrivning av programmet
Psykiatri är en medicinsk specialitet som handlar om hur man förebygger, diagnosticerar och behandlar psykiska störningar och psykisk ohälsa. Psykiska sjukdomar är ofta komplexa tillstånd med många olika utlösande och vidmakthållande faktorer där såväl psykosociala som biologiska faktorer spelar in. Psykiatriska frågeställningar väcker ofta starka känslor hos allmänheten – många personer har antingen själva varit drabbade av psykisk ohälsa eller har någon närstående som drabbats. Mytbildning runt psykiatriska tillstånd är vanligt förekommande och psykiatrin debatteras ofta utifrån löst underbyggda påståenden. Under detta symposium kommer vi att bemöta några vanliga mytbildningar om psykisk ohälsa med vetenskapliga fakta.

Medverkande:
 • Daniel Lindqvist, Vetenskaplig sekreterare, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Ullakarin Nyberg, Ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Alessandra Hedlund, Vice ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Michael Ioannou, Sekreterare, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Stein Steingrimsson, Läkare och forskare, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Webb

Till SPFs hemsida

Följ SPF på Facebook

Kontaktperson
Daniel Lindqvist, Svenska Psykiatriska Föreningen, 0733-547441

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Innovationer för livet – hur kan vi främja psykisk hälsa och mota psykisk ohälsa?

Måndag 3 juli | 17:00

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Lumell
 • Dag: Tisdag 3 JULI | 17:00 - 21:00
 • Ämnesområde: Innovation, Psykisk ohälsa, Verksamhetsutveckling, Vård och omsorg

Beskrivning av programmet

Behovet av innovationer som främjar psykisk hälsa är större än någonsin. Möt organisationer som utvecklat nya idéer och arbetssätt samt aktörer som skapar nya former för att påverka och informera via rörlig bild. Musik kan också bidra till psykisk hälsa så välkomna till en mötesplats med livemusik!

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Webb
Till Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida
Till Lumells hemsida

Kontaktperson
Josefin Klingvall, Lumell, 0735-399801
Lotta Jernström, Uppdrag Psykisk Hälsa, 0706-211196

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Ja

Sociala investeringar – behövs nya incitamentsmodeller för att hjälpa de med störst behov?

Måndag 3 juli | 17:45

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Lumell
 • Dag: Måndag 3 juli | 17.45 -18.15
 • Ämnesområde: Vård och omsorg, Ekonomi, Ekonomiska styrmedel, Innovation, Psykisk ohälsa,

Beskrivning av programmet

Nya incitamentsmodeller som kan flytta resurser från sena till tidiga insatser är högaktuella, men utvecklingen möter också utmaningar. Varför behövs de? Ska de förändra systemen? Hur? Diskutera nyttan av modeller såsom sociala investeringsfonder och sociala utfallskontrakt (social impact bonds).

Forskning och erfarenhet visar att mer tidiga insatser behövs. Tidiga insatser ställer ofta höga krav på samarbete och samdrift tvärs förvaltningar – något som offentlig sektor traditionellt ofta haft svårigheter att lyckas med. Utifrån detta testas och utvecklas inte tidiga insatser på det sätt som behövs. Med framväxten av modeller för sociala investeringar och sociala utfallskontrakt ser vi dock att en ny form för att testa insatser på ett strukturerat sätt finns tillgänglig. Då kommer nästa utmaning; att implementera testade, utvärderade och välfungerande insatser i ordinarie drift för att få skalbar effekt. I detta arbete uppstår nya utmaningar där framför allt bristande strukturer för samdrift och samfinansiering blir konkreta hinder. I det längre perspektivet ser vi också att modellerna driver fram krav på större förändringar i det offentliga systemet gällande både utveckling och samdrift. Vi bjuder till diskussion kring modellernas nytta och påverkan på systemet – välkommen!

Medverkande:
 • Lars Stjernkvist, Kommunstyrelsens ordförande, (S), Norrköpings kommun
 • Susanne Nordling, Oppositionslandstingsråd, (MP), Stockholms läns landsting
 • Emma Henriksson, Ordf. socialutskottet, (KD), Riksdagen
 • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef Uppdrag psykisk hälsa, SKL
 • Tomas Bokström, Projektledare Sociala investeringar, SKL
 • Josefin Klingvall, Verksamhetsområdesansvarig, Lumell

Webb-TV
Se seminariet live via webb-tv

Webb

Till Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Till Lumells webbplats

Kontaktperson
Josefin Klingvall, Lumell, 0735-399801

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Hörlurar kan göra hela skillnaden – Hur kan personer med ADHD och NPF få bättre stöd i arbetslivet?

Tisdag 4 juli | 09:00

 • Arrangör: Riksförbundet Attention
 • Dag: Tisdag 4 JULI | 09:00 - 09:45
 • Ämnesområde: Arbetsmiljö, Demokrati, Funktionsnedsättning, Hälsa, Inkludering

Beskrivning av programmet
Drygt hälften av Attentions medlemmar är inte nöjda med det stöd de fått av Arbetsförmedlingen, som ofta är begränsat och inte anpassat efter individens behov. Vi vet att ett par hörlurar kan göra hela skillnaden för att en person med ADHD ska orka med en kontorsmiljö. Många önskar ett mer långsiktigt stöd och individuella hjälpmedel. Varför förskrivs då inte hjälpmedel i större utsträckning? Trots att man har rätt till stöd och hjälpmedel lämnar Arbetsförmedlingen tillbaka miljontals kronor som aldrig används. Hur kan vi ändra det? Hur ska vi skapa ett arbetsliv som fungerar för alla?

Medverkande

 • Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen
 • Stefan Johansson, Tillgänglighetsexpert, Begripsam
 • Lena Furberg, Språkkonsult och VD, Funkify AB

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Kontaktperson
Maria Petersson, Projektledare, Riksförbundet Attention, 08-12048823,
E-post: maria.petersson@attention-riks.se

Cecilia Backentorn, Kommunikationssamordnare, Riksförbundet Attention, 0737-199985,
E-post: cecilia.backentorn@attention-riks.se
 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Digital mänsklighet – hot eller möjlighet?

Tisdag 4 juli | 10:30

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset
 • Dag: Tisdag 4 juli | 10:30 - 11:45
 • Ämnesområde: Digitalisering, Digital hälsa, Kommunikation
Beskrivning av programmet
Om middagen inte syns på Instagram – har den då funnits över huvud taget? Om vår vänskap inte syns på Facebook, är den då på riktigt? Varför kan vi håna och hota medmänniskor på nätet så mycket lättare än i verkliga livet? Den digitala verkligheten har öppnat nya möjligheter och skapat nya behov och skapat nya frågor: Hur är man en god medmänniska i vår digitala tidsålder? Är godhet och medmänsklighet något som måste visas eller berättas för andra för att få ett värde? Vad får möjligheten till anonymitet med för konsekvenser när vi är arga? Kan vi få mänsklig tröst av förprogrammerade maskiner?

Medverkande
 • Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
 • Magnus Jägerskog, Generalsekreterare, BRIS

Webb-TV
Följ seminariet live via webb-tv

Kontaktperson
Lotta Jernström, Sveriges Kommuner och Landsting, 08-452 77 04

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Hur kan patienterna utveckla vården?

Tisdag 4 juli | 12:00

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset
 • Dag: Tisdag 4 juli | 12:00 - 12:45
 • Ämnesområde: Bemötande, Kvalitetshöjning, Patientmedverkan, Psykisk ohälsa, Utveckling
Beskrivning av programmet
Varför tror vården att den har svaret på vad patienterna behöver? Varför är det problematiskt att bjuda in patienter och fråga om deras upplevelse av hälso- och sjukvården? Hur kan vi leda, arbeta och vårdas på bästa sätt i vården? Hur fångar vi patientens upplevelser och kopplar det till förbättrings- och kvalitetsarbete? Patientens synpunkt borde bli till en förbättringsidé som blir utveckling. Det finns exempel på hur man kan arbeta systematiskt med ett digitalt stöd men hur skapar vi viljan att ta tillvara på patienter och närståendes erfarenheter. Kvalitet och utveckling tillsammans med patient är det ett krav eller en utopi i framtidens vård?
Medverkande

 • Ola Winquist, Hälso- och Sjukvårdsstrateg, Region Skåne
 • Anders Åkesson, Regionråd, Region Skåne
 • Katarina Viebke, Divisionschef Psykiatri Skåne, Region Skåne
 • Hanna Parnén, Projektledare, SHEDO
 • Catrin Hägerholm, Projektledare Genombrott.nu, Sveriges Kommuner och Landsting

Webb-TV
Följ seminariet live via webb-tv

Webb
Till hemsidan för genombrott.nu
Till Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida

Twitter
@OlaWinquist

Kontaktperson
Ola Winquist, Sveriges Kommuner och Landsting, 0725-977560

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Ja

Självskadebeteende – det finns hopp!

Tisdag 4 juli | 13:00

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Nationella självskadeprojektet
 • Dag: Tisdag 4 juli | 13:00 - 15:45
 • Ämnesområde: Vård och omsorg, Barn och ungdomar, Bemötande, Psykisk ohälsa, Självskadebeteende,
Beskrivning av programmet
Nu har vi arbetat i fem år inom Nationella självskadeprojektet. Vi samlar kunskap, prövar nya behandlingsmetoder och utbildar inom vården med fokus på bemötande. Hur långt har vi kommit hittills? Har vi fokuserat på rätt sker? Vad bör vi fokusera på härnäst?

Medverkande

 • Lise-Lotte Risö Bergerlind, Chef för regionalt Kunskapscenter för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen, Nationella självskadeprojektet
 • Clara Hellner, Verksamhetschef på Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet, Nationella självskadeprojektet
 • Katarina Viebke, Chef för Division Psykiatri i Region Skåne, Nationella självskadeprojektet

Webb-TV
Följ seminariet live via webb-tv

Webb
Till Nationella självskadeprojektets hemsida

Facebook
Följ Nationella självskadeprojektet på Facebook

Kontaktperson
Eva Klingberg, Nationella självskadeprojektet, 0708-966062

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Vet ni i psykiatrin hur det går för mig som patient

Tisdag 4 juli | 16:00

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset
 • Dag: Tisdag
 • Ämnesområde: Patientbehov, Patientorganisation, Patientperspektiv, Psykiatriregister, Psykisk ohälsa

Beskrivning av programmet
Ambitioner från regeringar, SoS, SKL och landsting har varit att följa upp psykiatrin på olika sätt. Många miljoner har satsats på kvalitetsregister och ett antal miljarder på att förbättra psykiatrin men vad vet vi idag hur det går för patienten i sin kontakt med psykiatrin? Är psykiatrin jämlik över landet utifrån hur det går för patienten? Hur ska jag som patient få reda på om ni är bra på att behandla mig? Beställare, brukarorganisationer, forskare etc. diskuterar.

Medverkande

 • P-O Sjöblom, Moderator
 • Urban Pettersson Bargo, Värd/paneldeltagare, WeMind Psykiatri
 • Anki Sandberg, ordförande NSPH
 • Kjell Broström, Projektledare för PEER Support, NSPH

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Kontaktperson

Urban Pettersson Bargo, WeMind Psykiatri, 0708-553420
E-post: urban@wemind.se
P-O Sjöblom, 0768-870885,
E-post: kpos@comhem.se
 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Pengar eller patienter – vad styr vården?

Tisdag 4 juli | 18:00

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset
 • Dag: Tisdag 4 juli | 18:00 - 20:00
 • Ämnesområde: Arbetsmiljö, Ekonomi, Politik, Välfärd, Vård, Demokrati
Beskrivning av programmet
Hur påverkar politikens styrning av ersättningssystem patienternas upplevelse av vården och personalens arbetssituation? Vad ska vara i fokus – pengar eller patienter? Går de att förena? Är en resurseffektiv vård alltid bättre för patienten? Hur vill vi att våra skattepengar används?

Medverkande

 •  Monica Selin, KD, Västra Götalandregionen
 • Anders Åkesson, Regionråd, SKL:s sjukvårdsdelegation, (MP) Region Skåne
 • Ing-Marie Wieselgren, Överläkare i Psykiatri, Akademiska sjukhuset
 • Louise Aronsson, ordförande, Föreningen Tilia
 • Anna Lexelius, Huvudsekreterare, Tillitsdelegationen
 • Johan Larsson, vice ordförande, Vårdförbundet
 • Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, Liberalerna
 • Urban Pettersson Bargo, VD, WeMind Psykiatri
 • Jessica Ericsson, Stockholms läns landsting, Liberalerna

Webb-TV
Se seminariet live

Kontaktperson
Lotta Jernström, Sveriges Kommuner och Landsting, 08-452 77 04

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Hur möter man självmordsnära?

Onsdag 5 juli | 09:00

 • Arrangör: Mind
 • Dag: Onsdag 5 juli | 09:00 - 10:15
 • Ämnesområde: Bemötande, Livräddning, Psykisk ohälsa, Psykologi, Självmord, Vård och omsorg
Beskrivning av programmet
Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och självmord är den yttersta konsekvensen som varje år drabbar fler ä 1500 personer. Självmord är en tabubelagd fråga som även förknippas mycket med skam. Det är svårt att prata om självmord. Samtidigt vet vi att vi som medmänniskor kan göra enorm skillnad genom att våga fråga om tankar på självmord. Vi pratar om vad man som medmänniska kan säga samt hur vi ska orka och våga lyssna på svaren. Vi visar även ett exempel på hur ett sådant samtal kan gå till. Våga prata om självmord – det räddar liv.

Medverkande
 • Ullakarin Nyberg, Psykiater, suicidforskare, Centrum för Psykiatriforskning KI
 • Johanna Nordin, Verksamhetsansvarig för Stödlinjer, Mind
 • Karin Schulz, Moderator (GS Mind), Mind

Webb-TV
Följ seminariet live via webb-tv

Webb
Till Minds hemsida

Facebook
Följ Mind på Facebook

Twitter
@MindSverige

Kontaktperson
Selene Cortes, Mind, 0704-401613,
E-post: selene.cortes@mind.se

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Vilket ansvar har skolan när unga mår dåligt?

Onsdag 5 juli | 10:30

 • Arrangör: Mind
 • Dag: Onsdag 5 juli | 10:30 - 11:45
 • Ämnesområde: Ansvar, Barn och ungdomar, Bemötande, Psykisk ohälsa, Rättvisa
Beskrivning av programmet
Vi har samlat nyckelpersoner från skolans värld tillsammans med sakkunniga på psykisk hälsa för ett seminarium där vi lyfter vuxnas ansvar. Vilken har roll har skolan? Hur kan vuxna i ungas närhet prata med dem som mår dåligt? Vilka verktyg och förhållningssätt kan man tillämpa som blir ett stöd för lärarna? Vi pratar om hållbarhet för såväl elever som lärare och slår hål på myten det blir värre om man pratar om svåra saker. Tvärtom – att våga ta samtal räddar liv.

Medverkande

 • Lina Axelsson Khilblom, Skolchef, Haninge Kommun
 • Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
 • Lina Hultqvist, Ordförande, Sveriges Elevkår
 • Annika Hedås Falk, Fd rektor Södra Latin, Volontär Självmordslinjen, Mind
 • Petter Iwarsson, Sakkunnig, Bris
 • Selene Cortes, Moderator, Mind

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Webb
Till Minds hemsida

Facebook
Följ Mind på Facebook

Kontaktperson
Selene Cortes, Mind, 0704-401613

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Vilken nytta gör en stödtelefon mot våld? Tio år med Kvinnofridslinjen

Onsdag 5 juli | 12:00

 • Arrangör: Uppsala Universitet, NCK, Psykisk Hälsa Huset
 • Dag: Onsdag 5 juli | 12:00 - 12:30
 • Ämnesområde: Brott, Jämställdhet, Psykisk ohälsa, Sexuella övergrepp, Våld
Beskrivning av programmet
Redan den första dagen Kvinnofridslinjen var öppen började telefonerna ringa. I dag, tio år senare, ringer mellan 80 och 90 personer till stödtelefonen varje dygn. De berättar om hot, våld och övergrepp. Vad kan vi lära oss av dessa erfarenheter? Och hur kan vi använda det för att motverka våldet?
Medverkande
 • Åsa Witkowski, Verksamhetschef för Kvinnofridslinjen, Nationellt centrum för kvinnofrid

Webb-TV
Se se seminariet i efterhand

Webb
Till Kvinnofridlinjens hemsida

Till hemsidan för Nationellt centrum för kvinnor frid, Uppsala Universitet

Kontaktperson
Karin Sandell, Nationellt centrum för kvinnofrid, 0701-679060

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Skam och psykisk ohälsa

Onsdag 5 juli | 13:00

 • Arrangör: Mind
 • Dag: Onsdag 5 juli | 13:00 - 14:15
 • Ämnesområde: Ansvar, Bemötande, Diskriminering, Folkbildning, Inkludering, Mänskliga rättigheter
Beskrivning av programmet
Skam kring psykisk ohälsa får enorma konsekvenser. Det finns ett stort behov att få lyssna till hur även andra känt skam för det en själv kanske skäms mest över och därför aldrig vågat berätta. Minds podd Skamlöst avdramatiserar och omnormerar psykisk ohälsa, går på djupet kring skam för psykisk ohälsa och livesänder i Almedalen.

Medverkande

 • Selene Cortes, Programledare, Mind
 • Saga Becker, Programledare, Mind

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Webb
Till Minds hemsida

Facebook
Följ Mind på Facebook

Twitter
@MindSverige

Kontaktperson
Selene Cortes, Mind, 0704-401613

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Hur uppnår vi ett samhälle utan diskriminering av personer med psykisk ohälsa?

Onsdag 5 juli | 14:30

 • Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Dag: Onsdag 5 juli | 14:30 - 15:30
 • Ämnesområde: Diskriminering, Psykisk ohälsa, Vård och omsorg
Beskrivning av programmet
Projektet Din Rätt har sedan tre år arbetat med att identifiera och belysa frågan om diskriminering pga psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa riskerar diskriminering i allt från socialtjänsten och vården till skolan och arbetslivet. Det är en lång väg kvar till dess att individens perspektiv är tillräckligt inlyft i psykiatrin och kompetensnivån om psykisk funktionsnedsättning är tillräckligt hög hos yrkesverksamma i möten med målgruppen. Men den går att göra kortare.

Under föreläsningen presenterar Din Rätt våra lärdomar från den systematiska kunskapssammanställning vi har gjort inom ämnet och de fyra områden som vi identifierat har störst behov av utveckling för att motverka diskrimineringen: Öka kunskapen, stärk det juridiska skyddet, utöka det samhälleliga stödet och förbättra tillgängligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning. Allt detta är nödvändigt – och möjligt!

Medverkande

 • Johanna Wester, Projektledare, Din Rätt-projektet, NSPH
 • Nicole Wolpher, Socionom, Din Rätt-projektet, NSPH

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Webb
Till hemsidan för projektet Din rätt

Facebook
Följ NSPH på Facebook

Kontaktperson
Johanna Wester, Projektledare, NSPH, 08-120 48 852,
E-post: johanna.wester@nsph.se

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Ungas beställning till samhället

Onsdag 5 juli | 16:00

 • Arrangör: Sveriges Psykologförbund, Psykisk Hälsa Huset
 • Dag: Onsdag 5 juli | 16:00 - 17:30
 • Ämnesområde: Barn och ungdomar, Psykisk ohälsa
Beskrivning av programmet
Levererar samhället vad unga behöver? Om barn och unga skulle skicka en beställning till samhället, hur skulle den se ut? Mottagaren blir då samhället som helhet. Inte stuprör som elevhälsa, primärvård, socialtjänst, barnpsykiatri etc. Utifrån denna ”beställning” blir det då yrkesgruppernas och organisationernas uppgift att identifiera hur de skulle kunna bidra med sin expertkunskap. Politikerna får då svara på hur de, mot bakgrund av behoven och de tillgångar som finns, skulle kunna bidra med en organisation för att svara mot behoven.

Medverkande

 • Anna Sandell, leg psykolog, chef elevhälsa, Psykologer i förskola och skola
 • Kerstin Evelius, Samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa, Socialdepartementet
 • Kajsa Ahlström, Tilia
 • Richard Wahlström, elevkårsordf., Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan
 • Elin Norén, Socialdemokraterna
 • Jessica Eriksson, Liberalerna
 • Maria Stockhaus, Moderaterna
 • Monica Selin, Kristdem.
 • Lars Stjernkvist, Socialdemokraterna
 • Timo Hougard, kurator, BUP Visby
 • Jane Stegring, leg sjuksköterska, Vårdförbundet
 • Anna Ström, leg arbetsterapeut
 • Daniel Söderberg, skolledare

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Webb
Till Psykologförbundets hemsida

Facebook
Följ Psykologförbundet på Facebook

Kontaktperson
Susanne Bertman, Press- och kommunikationsansvarig, Sveriges Psykologförbund, 0709-676413,
E-post: susanne.bertman@psykologforbundet.se

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Brukarrevision – ett verktyg för en bättre psykiatri?

Torsdag 6 juli | 09:00

 • Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
 • Dag: Torsdag 6 juli | 09:00 - 10:00
 • Ämnesområde: Anhörig, Psykisk ohälsa, Vård och omsorg
Beskrivning av programmet
I en brukarstyrd brukarrevision är det brukarrevisorernas kunskaper och erfarenheter som ger ett nytt perspektiv när det gäller att ta fram och ställa bra frågor. Genom att använda dem som verksamheten är till för underlättas ett jämställt möte. Den som har egen erfarenhet får andra svar än anställd personal, då ingen behöver vara rädd för att det ska få negativa konsekvenser för den egna våren.Brukarrevisionen görs i kvalitetsförbättrande syfte, inte för att hänga ut någon enstaka person eller ledningen. En brukarrevision ger ökad kunskap om brukarnas åsikter och behov. Det ger en möjlighet att lära av goda exempel! En brukarrevision kan leda till kunskaper som ger mer nöjda medarbetare.

Medverkande
 • Isabella Canow, Projektledare, NSPH
 • Fredrik Gothnier, Brukarrevisor, RSMH

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Webb
Till hemsidan om brukarrevisionsprojektet

Facebook
Följ Brukarrevisionsprojektet på Facebook

Kontaktperson
Isabella Canow, Projektledare, NSPH, 0704-208262
E-post: isabella.canow@rsmh.se

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Kan Peer Support inge nytt hopp och bidra till återhämtning från psykisk ohälsa?

Torsdag 6 juli | 10:30

 • Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Dag: Torsdag 6 juli | 10:30 - 11:30
 • Ämnesområde: Hälso- och sjukvård, Psykisk ohälsa

Beskrivning av programmet
I samverkan med kommuner och landsting i 4 projektregioner (Stockholm, Göteborg, Skåne och Västerbotten) så arbetar NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, för att etablera peer support som en ny yrkesroll inom psykiatri, socialtjänst och rehabilitering. Numera är de första av dessa egenerfarna kamratstödjare ute och arbetar inom såväl psykiatrin som socialpsykiatrin. Vi har bjudit in några av dem för att berätta om sina erfarenheter av att möta patienter samt den övriga personalen.

Det långsiktiga målet är att peer support ska bli en naturlig del av den svenska sjuk- och hälsovården och att alla med psykiska problem som kräver vård och stöd på sikt ska erbjudas kontakt med en peer supporter.Studier visar att patienter som möter en stödjare som har liknande erfarenheter bakom sig får ökat hopp om möjlig förbättring, färre inläggningar och kortare vårdtider. Peer support är framgångsrikt etablerat i USA, Holland, Nya Zeeland och England med stor framgång. Nu är det Sveriges tur.

Medverkande
 • Kjell Broström, Projektledare, PEER Support/NSPH
 • Lisa Ringström, Kommunikatör, PEER Support/NSPH
 • Klara Carlsson, Peer supporter verksam vid ALFA, Stockholms kommun
 • Lars Petersson, Peer supporter vid Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning psykos Uddevalla, PEER Support/NSPH

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Webb
Till hemsidan om projektet Peer Support

Facebook
Följ projektet Peer Support på Facebook

Kontaktperson
Kjell Broström, Projektledare, PEER Support/NSPH, 08-12048841
E-post: kjell.brostrom@nsph.se

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Hur bryter vi stigmat kring psykisk ohälsa?

Torsdag 6 juli | 12:00

 • Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Riksförbundet (H)järnkoll
 • Dag: Torsdag 6 juli | 12:00 - 12:45
 • Ämnesområde: Folkhälsa, Psykisk ohälsa, Sjukskrivning
Beskrivning av programmet
Vi behöver våga prata om psykisk ohälsa för att kunna utmana den. Det gör vi här. Personliga berättelser om stigmat kring psykisk ohälsa, dess konsekvenser och möjligheter till förändring kompletterar fakta. Tillsammans gör vi skillnad här och nu. Idag är psykisk ohälsa den främsta orsaken till sjukskrivning. Tre av fyra har erfarenhet. Trots detta är det fortfarande skrämmande med psykisk ohälsa, rädslan gör det svårt att prata öppet. Många med psykisk ohälsa blir diskriminerade -och orättvist behandlade – i skolan, arbetslivet, i vård och omsorg. Kan vi ta ett första steg mot förändring tillsammans idag? Berättelser är en grund för utveckling. De skapar gemenskap, förändrar attityder, fördjupar kunskap och sticker hål på fördomar. Vågar du berätta? Vi kan alla göra skillnad.

Medverkande
 • Maria Kindefält Trygg, Teamledare, Riksförbundet (H)järnkoll
 • Elin Sundeman, Projektledare, Riksförbundet (H)järnkoll
 • Madelein Larsson Wollnik Hjärnkollsambassadör
 • Jihad Eshmawi, Hjärnkollsambassadör

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Webb
Till hemsidan för Hjärnkoll

Facebook
Följ Hjärnkoll på Facebook

Kontaktperson
Maria Kindefält Trygg, Teamledare, Riksförbundet (H)järnkoll, 081-204 88 47
Elin Sundeman, Projektledare, Riksförbundet (H)järnkoll, 08-120 48 814

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Ja, lättare förtäring

Framtidens psykiatri – förbättringsbehov och visioner

Torsdag 6 juli | 13:15

 • Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Svensk psykiatrisk förening, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
 • Dag: Torsdag 6 juli | 13:15 - 14:15
 • Ämnesområde: Psykisk ohälsa, Vård och omsorg
Beskrivning av programmet
En av fyra kommer någon gång under livet att behöva hjälp för psykisk ohälsa. Frågan är hur många som kommer att våga söka den hjälpen av brist på tilltro till den psykiatriska vården och rädsla för omgivningens reaktioner? Att alltför många väntar alltför länge med att söka hjälp har sin grund i den brett spridda uppfattningen att människor med psykiska problem varken återhämtar sig eller får professionell hjälp från sjukvården. Den psykiatriska vården brottas visserligen liksom alla andra vårdinriktningar med sådant som personalbrist och långa väntetider.Mer sällan beskrivs de stora framsteg som gjorts på senare år. De flesta vet inte att fler faktiskt får bättre hjälp, att vården blivit mer tillgänglig och behandlingen mer effektiv. Under detta seminarium lyfter vi frågor som hur vården kan förbättras, forskning tas till vara och patientens delaktighet och brukarmedverkan.

Medverkande
 • Ullakarin Nyberg, Ordförande, Svensk psykiatrisk förening
 • Anders Åkesson, regionråd med ansvar för primärvård, psykiatri och tandvård, Mp, Region Skåne
 • Monica Selin, ordförande Psykiatriberedning, Kd, Västra Götaland
 • Lars Ohly, ordförande, Funktionsrätt Sverige
 • Jimmie Trevett, Ordförande, RSMH
 • Anki Sandberg, Ordförande/Moderator, NSPH

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Webb
Till NSPHs hemsida

Facebook
Följ NSPH på Facebook

Kontaktperson
Anki Sandberg, Ordförande, NSPH, 0707-17 40 25

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Hur gör vi barn mer delaktiga i sin egen vård?

Torsdag 6 juli | 14:45

 • Arrangör: Riksförbundet Attention
 • Dag: Torsdag 6 JULI | 14:45 - 15:30
 • Ämnesområde: Allas lika värde, Barn och ungdomar, Barns rättigheter, Bemötande, Demokrati

Beskrivning av programmet
Barn har rätt att vara delaktiga i beslut som rör deras egen vård. Det säger både barnkonventionen och patientlagen. Barn som får vara med och påverka sin egen vård känner sig också hjälpta av vården. Det visar Riksförbundet Attentions undersökning bland 341 barn med NPF-diagnoser – ADHD, ASD/Asperger, språkstörning och Tourette. Men många barn upplever att deras synpunkter inte spelar någon roll och att vårdpersonalen mest pratar med deras föräldrar. Det arbetar Attentions projekt Barns röst för att förändra. Vi utgår från att barn ofta vet själva vad de behöver och att det är upp till oss vuxna att lyssna.

Under seminariet berättar barn som har ADHD och ASD om sina erfarenheter av vården och vi diskuterar hur vi kan göra barn mer delaktiga i sin egen vård. Hur ser vi till att barnen får vara med och påverka? Hur gör vi för att barnen ska känna sig sedda och lyssnade på? Hur ser vi till att de får den information de behöver? Hur vill barnen själva ha det?

Medverkande

 • Smilla, Ungdom med egen diagnos, Projektet Barns röst
 • Molly, Ungdom med egen diagnos, Projektet Barns röst
 • Hugo, Ungdom med egen diagnos, Projektet Barns röst
 • Ellinore, Ungdom med egen diagnos, Projektet Barns röst

Webb-TV
Se sminariet i efterhand 

Webb
Till hemsidan för Ung Attention Riks
Till hemsidan för Riksförbundet Attention

Kontaktperson
Linnea Rosenberg, Projektledare Barns Röst, Riksförbundet Attention, 08-120 488 10,
E-post: linnea.rosenberg@attention-riks.se

Anki Sandberg, Förbundsordförande, Riksförbundet Attention, 08-120 488 04
 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Hur stoppar vi den skenande psykiska ohälsan – är anhöriga svaret?

Torsdag 6 juli | 16:00

 • Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
 • Dag: Torsdag 6 juli | 16:00 - 17:00
 • Ämnesområde: Anhörig, Psykisk ohälsa, Vård och omsorg
Beskrivning av programmet
När en person insjuknar i psykisk ohälsa är det vanligt att många runtomkring drabbas. Många anhöriga upplever att deras erfarenheter inte tas tillvara inom vården. Detta trots att forskning visar att när ens anhöriga inkluderas i t.ex. resursgrupp runt den sjuke så förbättras både den sjukes och anhörigas hälsa och återhämtningen sker snabbare. Undersökningar visar att så många som 50% av de som står nära någon med psykisk ohälsa själva drabbas av utmattning och sjukskrivning.Det är ett högt pris att betala och kostar förutom personligt lidande samhället miljarder kronor varje år.Vad skulle hända om man istället stöttade anhöriga innan de själva blir sjuka? Hur kan anhörig, patient, vård och kommun arbeta tillsammans för att nå en effektivare vård som alla vinner på? Och hur hittar man som anhörig verktyg för att orka? NKA och Anhörigprojektet arbetar med att uppmärksamma anhörigas situation – och hjälpa den som hjälper – innan de själva blir sjuka.
Medverkande
 • Lennart Magnusson, Verksamhetschef, NKA – Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
 • Ingrid Lindholm, Projektledare, Anhörigprojektet/NSPH
 • Jenny Lindström, Kommunikationsansvarig, Anhörigprojektet/NSPH

Webb-tv
Se seminariet i efterhand 

Webb
Till Anhörigprojektets hemsida

Till NKAs hemsida

Facebook
Följ Anhörigprojektet på Facebook

Kontaktperson
Ingrid Lindholm, Projektledare, Anhörigprojektet/NSPH, 0707- 15 77 86
E-post: ingrid.lindholm@nsph.se

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Hälsa för asylsökande och nyanlända – hur gjordes Sveriges snabbaste nationella kunskapslyft?

Torsdag 6 juli | 17:45

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Lumell
 • Dag: Torsdag 6 juli | 17:45 - 18:15
 • Ämnesområde: Asyl, Nyanlända, Psykisk ohälsa, Utbildning, Vård och omsorg

Beskrivning av programmet

Sverige tog emot rekordmånga flyktingar 2015. Inom vården fanns inte tillräcklig beredskap varken kunskaps- eller resursmässigt. 2016 genomfördes därför kunskapslyftet ”Hälsa i Sverige” som utbildade 10 000 från hela Sverige på 6 månader. Vilka är lärdomarna – för vården och för systemet?

För att de människor som kommer till Sverige ska kunna nå sin fulla potential är en god hälsa grundläggande. Många av de asylsökande som kommer till Sverige har svåra upplevelser bakom sig. I samband med den stora ökningen av antalet asylsökande framkom stora nationella behov av såväl kunskap som en snabbhet i kunskapsöverföringen inom psykisk hälsa. Det nationella kunskapslyftet ”Hälsa i Sverige” startades för att snabbt öka kapaciteten i hela landet och på alla nivåer – från insatser som ska ges till alla till behandling i den specialiserade psykiatrin. Hör om den nationella spridningen som gjordes genom en framgångsrik metod med utbildning av utbildare. Vi bjuder också in representanter från politik och profession att reflektera över lärdomar för framtiden för vården och för systemet. Hur kan vi stå bättre rustade i framtiden? Hur kan vi bättre hantera svåra situationer? Finns det mer generella lärdomar kring hur systemen påverkar oss och hur vi bör agera?

Medverkande

 • Maria Ferm, MP, Gruppledare i riksdagen och talesperson för migration och lika rätt
 • Ullakarin Nyberg, Överläkare, suicidforskare, ordf. svensk psykiatrisk förening
 • Ing-Marie Wieselgren, Programansvarig Hälsa i Sverige, Projektchef Uppdrag psykisk hälsa, SKL
 • Josefin Klingvall, Programledare Hälsa i Sverige, Verksamhetsområdesansvarig, Lumell

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Webb
Till Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida

Till Lumells hemsida

Kontaktperson
Josefin Klingvall, Lumell, 0735-399801
Lotta Jernström, Uppdrag Psykisk Hälsa, 0706-211196

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Hur hjälper vi personer med spelproblem?

Fredag 7 juli | 09:00

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset
 • Dag: Fredag 7 juli | 09.00 - 10.15
 • Ämnesområde: Psykisk ohälsa, Samhälle, Spelberoende, Statistik, Vård och omsorg
Beskrivning av programmet
Problemspelande har funnits länge, men blev en officiell psykiatrisk diagnos 1980. Vem som helst kan få problem med spel om pengar, och det kan vara en mycket destruktiv kraft. I sin mest allvarliga form blir problematiskt spelande till ett spelberoende, som har många likheter med alkohol- och drogberoende. Precis som med alkohol- och drogberoende kan det vara mycket svårt att bryta sitt beteende utan hjälp.Olika former av behandling och hjälp för personer med spelproblem finns tillgängliga i Sverige – bland annat finns Stödlinjen som är den enda nationella stödinsatsen. Vilken hjälp kommer personer med spelproblem att få när kommunerna och landstingen får ansvar 2018? Vilken hjälp vill personer med spelproblem själva ha? Vad förmår landsting och kommuner?

Medverkande

 • Fred Nyberg, Professor, U-FOLD, Uppsala universitet
 • Ewa-Karin Ottosson, KBT terapeut, Spelberoendecentrum Uppsala
 • Jonas Segersam, (KD) 2:e vice ordf. i Socialnämnden, Uppsala kommun
 • Anne H Berman, Docent, leg psykolog, Stödlinjen, Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Webb
Till Stödlinjens hemsida

Till hemsidan för Psykiatriforskning

Twitter
@Stodlinjen

Kontaktperson
Anne H Berman, docent, leg psykolog, Stödlinjen, 0704-245360
E-post: anne.h.berman@ki.se

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Är patienter mer positiva till kvalitetsregister än personalen?

Fredag 7 juli | 12:00

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset
 • Dag: Fredag 7 juli | 12:00 - 13:00
 • Ämnesområde: Psykiatriregister, Psykisk hälsa, Psykisk ohälsa, Psykossjukdomar, Verksamhetsutveckling
Beskrivning av programmet
Nationella kvalitetsregister finns till för att förbättra vården av patienter i Sverige. Registren gäller sjukvård, tandvård och äldrevård. De har oftast vuxit fram genom frivilliga initiativ från sjukvårdspersonal, företrädesvis läkare. Drivkraften är att läkarna vill att det ska gå så bra som möjligt för patienter i alla delar av landet. Det finns nationella kvalitetsregister för en lång rad olika diagnoser och för en lång rad olika behandlingar. Psykossjukdomar och framför allt schizofreni orsakar ofta stort lidande för både patienter och närstående.

Syftet med det nationella registret PsykosR är att få ett underlag med svenska siffror om omfattning och faktisk sjukdomsbild samt att genom jämförelser av arbetssätt och resultat kunna utvärdera och förbättra vården. Nu har registrering pågått under ganska många år och det är dags att ta nästa steg – hur använder vi data för att skapa en bättre vård?

Medverkande
 • Ing-Marie Wieselgren, Överläkare, Akademiska sjukhuset
 • Zophia Mellgren, Projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Markus Takanen, Psykiater, Beroendecentrum Stockholm
 • Bengt Sprowede, Ambassadör, (H)järnkoll

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Webb
Till PyskosR – psykiatriregistrets hemsida

Kontaktperson
Lotta Jernström, Sveriges Kommuner och Landsting, 08-4527704

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Frisk på jobbet – hur gör man?

Fredag 7 juli | 13:00

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset
 • Dag: Fredag 7 juli | 13:00 - 13:45
 • Ämnesområde: Arbetsmarknad, Hållbart samhälle, Psykisk ohälsa, Rehabilitering, Sjukskrivning

Beskrivning av programmet
Allt fler upplever sig ha besvär med ängslan, oro, ångest och sömnbesvär. Ökningen av besvär har främst skett hos unga vuxna, speciellt bland yngre, korttidsutbildade kvinnor. Stor arbetsbörda med för lite egen kontroll kan innebära att den psykiska hälsan påverkas. Det är också negativt att ha för lite att göra och att inte känna sig uppskattad samt uppleva en bristande balans mellan prestation och belöning.

Tidspress, minskad anställningstrygghet och (oro för) arbetslöshet är också faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa. En hälsofrämjande arbetsplats och tidiga insatser för att minska arbetsrelaterad psykisk ohälsa är viktigt för att minska sjukskrivningarna. Men vilka insatser fungerar? Och vems är ansvaret? Samhällets? Individens? Arbetsgivarens?

Medverkande

 • Tomas Bokström, Handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Sineva Riberio, Ordförande, Vårdförbundet
 • Bengt Eliasson, Riksdagsman

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Webb
Till Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida

Kontaktperson
Lotta Jernström, Sveriges Kommuner och Landsting, 08-452 77 04

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Samhället kan ta sitt ansvar för placerade barn

Fredag 7 juli | 14:30

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Lumell
 • Dag: Fredag 7 juli | 14:30 - 15:15
 • Ämnesområde: Barn och ungdomar, Barns rättigheter, Innovation, Psykisk ohälsa, Vård och omsorg

Beskrivning av programmet
Samhället brister i sitt ansvar för placerade barn. Men det finns sätt att ändra på det. Ta del av en innovativ insats för bättre skolresultat och minskade återplaceringar för placerade barn i Norrköpings kommun. Följ hur det har gått för barnen och diskutera lärdomarna för systemet.

Medverkande

 • Dinah Åbinger, Socialdirektör, Helsingborgs stad
 • Cecilia Sjölander, Generaldirektör, Allmänna Barnhuset
 • Petra Blom Andersson, Projektledare Team Nystart, Norrköpings kommun
 • Tomas Bokström,, Projektledare Sociala investeringar, SKL
 • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef Uppdrag psykisk hälsa, SKL
 • Josefin Klingvall, Verksamhetsområdesansvarig, Lumell

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Webb
Till Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Till Lumells webbplats

Kontaktperson
Josefin Klingvall, Lumell, 0735-399801
Lotta Jernström, Uppdrag Psykisk Hälsa, 0706-211196

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Hitta hit

Vi finns på Kinbergs plats 8

Det finns två ingångar

Ingång från S:t Mikaelsgränd
Ingång från Bredgatan

Följ oss på Facebook

På Psykisk Hälsa Husets Facebooksida kan du följa uppdateringar i evenemanget.

Organisationer som medverkade 2017